Make your own free website on Tripod.com
 

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ตำบลสำราญราษฎร์
sumranraj healthcenter

  น้าแรก  l ประวัติ  l  การให้บริการ  l  โครงสร้างหน่วยงาน l  แผนที่ l  สถิติ
สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่     50220          โทร  08-5388-7297                ยินดีต้อนร้บท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์              พัฒนาโดยทีมงานชุมชนคนไอทีดอยสะเก็ด             spp_it@hotmail.com     สนับสนุนโดยคลินิกคอม      
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ตำบลสำราญราษฎร์      ท่านสามารถให้คำแนะนำและติดต่อทางทีมงานของเรา ได้ที่  0853887297 หรือ0866588450    email :  spn_it@hotmail.com

สนับสนุนโดย   หจก. คลินิกคอม cliniccom 

ภาพกิจกรรม
ควรปรับปรุงอะไรในเว็บไซด์

สีสัน
เนื้อหา
โครงสร้าง
ขนาดตัวหนังสือ
ช่องไฟ


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com


 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ประชาชนสุขภาพดี
ทุกภาคีเครือมีส่วนร่วม
ระบบบริการมีคุณภาพ

พันธกิจ
1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
    แบบองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่อง
    และมีประสิทธิภาพ
2.  สนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายสุขภาพในชุมชน
   มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพ
3.   มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
    ให้ได้มาตรฐาน
4. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนารูปแบบการให้บริการเชิงรุก
    อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
   2. พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
    ให้มีความเข้มแข็ง
3.  พัฒนาระบบงานศูนย์สุขภาพชุมชน
  โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

 

คุณเข้ามาในลำดับที่


 

Knowledge  Management (KM)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กดเชื่อมโยงไปยัง
www.gotoknow
.org/profile/supanut
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและบันทึกปัญหาต่างๆจากการทำงาน

 

link website สุดฮ็อต


 

 


 

สำรวจความคิดเห็น

ควรเพิ่มอะไรในเว็บไซด์

เนื้อหาด้านความรู้
ประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ
บทเรียนออนไลน์
กิจกรรมด้านสาธารณสุข
ข้อมูลเจ้าหน้าที่
ข้อมูล อสม.


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

 

 

 
 

 

 


 

Update

 

HOME

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 4 บ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail :
spn_it@hotmail.com  โทรศัพท์ : 0-8538- 87297
Copyright 2007  by cliniccom