Make your own free website on Tripod.com
 

  น้าแรก  l ประวัติ  l  การให้บริการ  l โครงสร้างหน่วยงาน  l  แผนที่ l  สถิติ
สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่     50220          โทร  08-5388-7297                ยินดีต้อนร้บท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์              พัฒนาโดยทีมงานชุมชนคนไอทีดอยสะเก็ด             spp_it@hotmail.com     สนับสนุนโดยคลินิกคอม      
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ตำบลสำราญราษฎร์      ท่านสามารถให้คำแนะนำและติดต่อทางทีมงานของเรา ได้ที่  0853887297 หรือ0866588450    email :  spn_it@hotmail.com
 

HEADER HERE


  

 

Link website ที่สำคัญ

 

 

      ประวัติความเป็นมาของสถานีอนามัยบ้านพันหลัง

               สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4   บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  รับผิดชอบ   8  หมู่บ้าน  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด             ประมาณ      12         กิโลเมตร
เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2521     
   ต่อมาในปลายปี   พ.ศ. 2539  คุณแม่ปราณี และคุณมัลลิกา  มหิทธิวาณิชชา ได้บริจาคทุนทรัพย์
ในการก่อสร้าง 
โดยการติดต่อประสานการบริจาคผ่าน พระอาจารย์ประจาก   สิริวํณโน  วัดปรินายก กรุงเทพมหานคร   โดยเป็นการก่อสร้างสถานีอนามัยขนาดทั่วไป  ตามแบบแปลนของกระทรวงสาธารณสุข  จำนวนเงิน   1,807,000  บาท   และจัดหาวัสดุ   ครุภัณฑ์ในส่วนที่ขาดแคลนให้สถานีอนามัยแห่งนี้ด้วย  ได้ทำพิธีเปิดทำการ ณ อาคารหลังใหม่  เมื่อวันอาทิตย์  ที่  24   สิงหาคม  พ.ศ. 2540  โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  นายแพทย์ธงชัย  เติมประสิทธิ์    ปัจจุบันสถานีอนามัยบ้านพันหลัง        มีศักยภาพในการให้บริการอย่างเต็มคุณภาพ พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOME

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 4 บ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail :
spn_it@hotmail.com  โทรศัพท์ : 0-8538- 87297
Copyright 2007  by cliniccom