Make your own free website on Tripod.com
 

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ตำบลสำราญราษฎร์
sumranraj healthcenter

  น้าแรก  l ประวัติ  l  การให้บริการ  l โครงสร้างหน่วยงาน  l  แผนที่ l  สถิติ
สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่     50220          โทร  08-5388-7297                ยินดีต้อนร้บท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์              พัฒนาโดยทีมงานชุมชนคนไอทีดอยสะเก็ด             spp_it@hotmail.com     สนับสนุนโดยคลินิกคอม      
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ตำบลสำราญราษฎร์      ท่านสามารถให้คำแนะนำและติดต่อทางทีมงานของเรา ได้ที่  0853887297 หรือ0866588450    email :  spn_it@hotmail.com
 

HEADER HERE

  • ข้อมูลทั่วไป


  

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

พื้นที่ทั้งหมดของตำบลสำราญราษฎร์

9.74

ตร.กม

จำนวนหมู่บ้าน

8

หมู่บ้าน

ประชากรต่อพื้นที่ตามตารางกิโลเมตร

355

คน

ประชากรอายุ    0 1  ปี

19

คน

ประชากรอายุ   0 5 ปี

148

คน

ประชากรอายุ  6 12  ปี

235

คน

ประชากรอายุ   60   ปี  ขึ้นไป

588

คน

จำนวนโรงเรียน

2

โรง

จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา

46

คน

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

96

คน

จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา

-

คน

อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ / ประชากร

1155

คน

จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข

89

คน

ศสมช.

8

แห่ง

จำนวนแผงลอยขายอาหาร / ร้านอาหาร

5 / 4

แห่ง

วัด

5

แห่ง

อาราม

1

แห่ง

สำนักปฏิบัติธรรม

1

แห่ง

ชมรมหมอพื้นบ้าน

1

ชมรม

กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์

1

กลุ่ม

ที่ตั้ง        
ตำบลสำราญราษฎร์  อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอดอยสะเก็ด  ซึ่งอยู่ห่างจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    12   กิโลเมตร        มีเนื้อที่โดยประมาณ   9.74     ตารางกิโลเมตร  จำนวน   4,866  ไร่
ภูมิประเทศ

                   ตำบลสำราญราษฎร์   มีพื้นที่ใกล้เขตติดต่อกับอำเภอสันกำแพง  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์รวมหัตถกรรม   อุตสาหกรรมพื้นบ้าน  สามารถพัฒนาฝีมือและแรงงานในท้องถิ่นเพื่อผลิตสินค้าป้อนตลาดในพื้นที่ดังกล่าวได้  

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

                   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    อาชีพของประชากรในพื้นที่  ดังนี้

                   อาชีพทำนาและเกษตรกรรม           52     %

                    อาชีพรับจ้าง                                   31     %

                    อาชีพค้าขายและรับราชการ           10     %

                  อื่น ๆ                                                7     %

อาณาเขตและเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                   ทิศเหนือ             ติดต่อกับ              ตำบลป่าลาน

                   ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ              ตำบลตำบลแม่คือและตำบลตลาดใหญ่

                   ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ              ตำบลสันปูเลย

                   ทิศใต้                  ติดต่อกับ              ตำบลสันปูเลย และตำบลแม่คือ

กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมวลชนจัดตั้ง

               1.  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ                         จำนวน   2   รุ่น    98    คน

2.  กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลสำราญราษฎร์              จำนวน    1      กลุ่ม

3.  กลุ่มสตรีแม่บ้าน                                                       จำนวน    8     กลุ่ม

4.  กลุ่มสตรีแม่บ้าน                                              จำนวน    8     กลุ่ม

5.  ชมรมผู้อนุรักษ์ผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้าน                      จำนวน    1     กลุ่ม    60    คน

6.  กลุ่มทำน้ำพริกตาแดง  หมู่ที่  2                        จำนวน    1     กลุ่ม

7.  ศูนย์กีฬาตำบลสำราญราษฎร์                          จำนวน    1     กลุ่ม

8.  กลุ่มพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดฟาง                        จำนวน    1     กลุ่ม

                9. หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                         จำนวน    8     แห่ง

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1.      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีที่อยู่  ที่ทำกินเป็นหลักแน่นอน

2.      มีระบบกระแสไฟทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

3.      ประชากรมีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง

4.      พื้นที่บางส่วนติดกับลำเหมือง   หนอง  บึง   สามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรได้

ประชากรและจำนวนหลังคาเรือน ในเขตตำบลสำราญราษฎร์

 

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

หลังคาเรือน

จำนวนประชากร  ( คน )

ชาย

หญิง

รวม

1

ร้องต้นขาม

68

113

103

216

2

สันต้นม่วงเหนือ

132

212

232

444

3

ป่าสักหลวง

219

329

366

495

4

พันหลัง

149

271

283

554

5

ป่าเหมือด

172

278

296

574

6

สันมะเกี๋ยง

96

186

164

350

7

ต้นผึ้ง

70

130

136

266

8

สันโป่ง

106

175

191

366

รวม

1012

1694

1771

3465

 

ประชากรจำแนกตามหมวดหมู่อายุ   ปีงบประมาณ  2549

ข้อมูล    วันที่   28   กรกฎาคม    2549 

 
HOME

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 4 บ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail :
spn_it@hotmail.com  โทรศัพท์ : 0-8538- 87297
Copyright 2007  by cliniccom