Make your own free website on Tripod.com

 

 

หน้าแรก ประวัติ การให้บริการ โครงสร้างหน่วยงาน แผนที่ สถิติ
สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่     50220          โทร  08-5388-7297                ยินดีต้อนร้บท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์              พัฒนาโดยทีมงานชุมชนคนไอทีดอยสะเก็ด             spp_it@hotmail.com     สนับสนุนโดยคลินิกคอม      

นานาสาระ

update

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ผลงานเด่น

เรื่องน่ารู้

เพื่อน อสม.

 เวบบอร์ด

ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อสอบถาม

สมุดเยี่ยม

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์
ท่านสามารถให้คำแนะนำและติดต่อทางทีมงานได้ที่
0853887297 หรือ 0866588450

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กดเชื่อมโยงไปยัง "ชุมชนคนไอทีดอยสะเก็ด"
www.gotoknow.org/profile/supanut

 

ประชาสัมพันธ์

ท่านเข้ามาในลำดับที่

 

สำรวจความคิดเห็น

 

วิสัยทัศน์
ประชาชนสุขภาพดี
ทุกภาคีเครือมีส่วนร่วม
ระบบบริการมีคุณภาพ

พันธกิจ
1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
    แบบองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่อง
    และมีประสิทธิภาพ
2.  สนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายสุขภาพในชุมชน
   มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพ
3.   มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
    ให้ได้มาตรฐาน
4. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนารูปแบบการให้บริการเชิงรุก
    อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
   2. พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
    ให้มีความเข้มแข็ง
3.  พัฒนาระบบงานศูนย์สุขภาพชุมชน
  โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

 

ตรวจสอบสิทธิ

สปสช

กระทรวงสาธารณสุข

รับ-ส่งข้อมูล Efiling

สสจ.เชียงใหม่
 
 

gotohome

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 4 บ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 0-8538- 87297  
  E-mail :
spn_it@hotmail.com